ULUSLARARASI YÖNETİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ BİLDİRİ YAZIM KURALLARI 

 1. Kongre yönetim ve sosyal bilimler alanında yazılan her makale, çeviri, tez çalışmaları, söyleşi ve tanıtım yazılarına yer verilir. Kongreye gönderilen tüm yazılarda daha önce yayımlanmamış olma şartı aranmaktadır.
 2. Bildirilerin yazı dili ve sunum dili Türkçe ve İngilizce’dir.
 3. Kongreye kabul edilen tüm bildiri özetleri ISBN’Lİ Bildiri Özet Kitabı’nda 25 Eylül 2020 tarihinde yayınlanacaktır. Bildiri özetlerinin uluslararası indexlerde taranabilmesi için Türkçe yazılan bildiri özetlerine ek olarak İngilizce özet eklenmesi, İngilizce yazılan makaleler için ise, Türkçe özetlerin eklenmesi gerekmektedir.
 4. Yazarların gönderdiği özetler Kongre Düzenleme Kurulu tarafından yapılan ön incelemeden sonra, bilimsellik ölçütleri ve yazım kuralları yönünden uygun bulunduğu takdirde kabul yazısı gönderilir. Bildiri özetinde düzeltme istenmesi durumunda yazar, belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir.
 5. Kongreye gönderilen yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarına aittir. Yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumlulukların muhatabı yazardır.

 a. Bildiri Özeti Yazım Kuralları

Bildiri Başlığı  İlk harfler büyük, Calibri, 14 punto
Özet metni  Calibri, 11 Punto.
Özet Kelime Sayısı  Özet metni en az 150, en fazla 250 kelime olmalıdır.
Anahtar Kelimeler  Bildiri özetinde en az 4 anahtar kelime yazılmalıdır.
Yazar adı/Adları  Yazar adı küçük, soyadı büyük harfle yazılmalıdır.
Kurum ve Unvan  Yazarların kurum ve unvanları belirtilmelidir
İletişim Adresi  Bildiride adı geçen yazarların e-mail, telefon ve posta adresleri
Sunum Yapacak Yazar/lar  Sunum yapacak yazar adı ve iletişim adresleri (e-mail, cep telefonu ve posta)


b. Online Bildiri

Covid-19 virüs nedeniyle kongreye yurt içi ve yurt dışından başvuran katılımcılarımız bildirilerini zoom programı üzerinden sunabilecektir. Katılımcılarımıza online sunum için kullanıcı ve şifre gönderilecektir. Kongre programında belirlenen saate göre şifresi ile bağlantı kurarak sunum yapacaktır. Online sunum yapacak olan katılımcılarımızın zoom programını bilgisayar veya telefonlarına önceden kurmaları gerekmektedir.

c.Video Bildiri Hazırlama Kuralları

 1. Kongreye video bildiri ile başvuru yapacak katılımcılarımızın yukarıda belirtilen bildiri yazım kurallarına göre bildiri özetlerini word formatında göndermesi gerekmektedir. Kabul edilen video bil bildirilerin özetleri de bildiri özet kitabında yayınlanacaktır.
 2. Video bildiriler, 10 dakikalık süreyi aşmayacak uzunlukta Mp4 veya benzer bir formatta hazırlanmalıdır.
 3. Mp4 veya benzer bir formatta kaydedilen video bildiriler en geç 15 Eylül 2020 tarihine kadar  uysadconference@gmail.com adresine gönderilmiş olmalıdır. Video bildiriler, kongre programı oturum saatinde online olarak katılımcılara paylaşılacaktır.
 4. Kongreye kabul edilen video bildirilerin tam metin makale  olarak UYSAD Dergisi’nde yayınlanabilmesi için, kongre programına dahil edilmesi gerekmektedir. Video sunumlar, oturum programına göre katılımcılara sunulacaktır.
 5. Video sunumların tam metinlerin tam metin makale olarak yayınlanması için en geç 10 Ekim 2020 tarihine kadar yukarıda belirtilen e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. Hakem süreci tamamlanan makaleler UYSAD dergisi özel sayısında yayınlanacaktır

d. Poster Bildiri Hazırlama Kuralları

 1. Poster Ebatları: 70 cm x 100 cm
 2. Kenar boşluklar: üst, alt, sol ve sağ kenarından 2 cm.
 3. Posterin sol üst köşesinde kongre adı ve logosu, sağ üst köşeye ise poster yazarının, kurum adı yazılmalıdır.
 4. Poster başlığı: 48 punto arial karakterinde ve koyu (bold).
 5. Yazar ad/adları 26 punto Calibri yazı karakterinde ve koyu (bold).
 6. Yazar adresleri ve e-mailleri 26 punto Calibri yazı karakteri.
 7. Metin iki sütun veya 3 sütun halinde verilebilir.
 8. Metin başlıkları 24 punto Calibri karakterinde ve koyu (bold).
 9. Metin 24 punto Calibri yazı karakterinde.
 10. Posterler giriş ile birlikte üç bölümü geçmeyecek şekilde tasarlanmalı, kaynakça daha küçük karakterlerle yazılmalıdır.
 11. Poster hazırlamada herhangi bir renk sınırlaması yoktur.
 12. Şekiller uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda olmalıdır.
 13. Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tablolar APA stiline göre düzenlenmelidir. Posterler, sempozyum düzenleme kurulunca belirlenecek olan panolara asılacaktır.
 14. Poster sahipleri, katılımcılara programda belirtilen saatte posterleri hakkında bilgilendirmelerde bulunacaklardır.
 15. Sempozyuma kabul edilen poster bildirilerin tam metin makale  olarak UYSAD Dergisi’nde yayınlanması için en geç 10 Ekim 2020 tarihine kadar uysadconference@gmail.com e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. Hakem süreci tamamlanan makaleler UYSAD dergisi özel sayısında yayınlanacaktır.

BİLDİRİ TAM METİN YAZIM KURALLARI 

Yazı karakteri: Calibri, 11 punto, 1  satır aralığıyla yazılmalıdır. Sözcük aralarında, nokta ve virgül işaretlerinden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır.

Kenar Boşlukları: Tüm Kenarlar (Sağ, sol, üst, alt) 2,5 cm olmalıdır.

Paragraf aralığı: Önce 0 nk–Sonra 6 nk

Paragraf girintisi: yok

Kaynak Gösterimi: Kullanılan kaynaklar metin içinde APA Stiline göre yapılacaktır.

Kaynakça: Yararlanılan kaynaklar metin sonunda kaynaklar bölümünde 11 punto ve yazar soyadı sıralamasına göre alfabetik olarak ve küçük yazılmalıdır. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalıdır.

APA stiline göre metin içinde referans gösterme örnekleri:

Tek yazarlı: (Karaoğlu, 2004: 15)

İki yazarlı: (Karaoğlu, Yılmazçelik, 2011: 10)

Üç yazarlı: (Bradley ve diğ., 2010: 45)

APA stiline göre Kaynakça Gösterme Örnekleri:

Dergiler için kaynakça:

Kirkman, B. L. & Rosen, B. (1999). Beyond Self-Management: Antecedents and Consequences of Team Empowerment. Academy of Management Journal, 42, 58-74.

Tezler için kaynakça:

Sarı, E. (2008). Kültür Kimlik ve Politika: Mardin’de Kültürlerarasılık. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kitaplar için:

Şimşek, M. Ş., Akgemci, T., & Çelik, A. (2001). Davranış bilimlerine giriş ve örgütlerde davranış, Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara.

Daft, R. L., & Marcic, D. (2016). Understanding management. Nelson Education.